Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

www.witaminadprojekt.pl

Obowiązuje od: 1 stycznia 2023

 

I. Tożsamość administratora danych

  1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu i Sklepu online prowadzonego pod nazwą witaminadprojekt.pl jest Małgorzata Knobloch prowadząca działalność pod nazwą Design Studio Małgorzata Knobloch, ul. marsz. Ferdynanda Focha 4a/5, 80-156 Gdańsk, NIP: 7891515843
  2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

II. Stosowane definicje

1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

  - Serwis/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość (blog, sklep on-line), kontaktować się z administratorem danych (formularz kontaktowy), składać zamówienia na produkty i towary (sklep on-line), zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter), umówić się na konsultację lub wizytę (zapisy online).

  - Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Design Studio Małgorzata Knobloch, ul. marsz. Ferdynanda Focha 4a/5, 80-156 Gdańsk, NIP: 7891515843

  - Użytkownik - osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie..

  - Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

 

III. Cele przetwarzania danych

1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  - wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w sklepie online, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym gwarancji i rękojmi, etc.

  - rejestracji i założenia konta w Serwisie,

  - udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej,

  - udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,

  - marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną,

  - wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą,

  - dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.

2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.

3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

 

IV. Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

  - wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,

  - wypełnienie formularza zapisu na newsletter,

  - wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online,

  - rejestracja konta w Serwisie,

  - podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,

  - bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

 

V. Zakres przetwarzanych danych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

  - złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,

  - dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,

  - złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru,

  - rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login,

  - wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,

  - przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, etc.

 

VI. Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:

  - przez okres trwania zawartej umowy,

  - przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury - dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

  - przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,

  - do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

 

 VII. Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:

  - hostingu strony www,

  - serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.

  - prowadzenia obsługi księgowej,

  - prowadzenia obsługi biurowej,

  - brokera usług kurierskich,

  - droppshippingu i obsługi zamówień.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online.

3. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

 

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

  - prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,

  - prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,

  - prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,

  - prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,

  - prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,

  - prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

  - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2.W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

 

IX. Postanowienia końcowe

  1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
  2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl